PENG - Ett praktiskt hjälpmedel för ekonomisk värdering av IT-Nytta
  

   Bruttonytta

Årsnytta

Årskostnad

Investeringar och kostnader för  informationssystem i Sverige uppgår till betydande belopp varje år. Historiskt har många verksamheter varit dåliga på att dra nytta av de möjligheter som modern IT ger.

Undersökningar har visat att 70-80 % av investeringarna misslyckas med att ge möjlig nytta!

Min egen erfarenhet är att man ofta bara når halvvägs när det gäller att utnyttja IT´s möjligheter. Skälen är många, men  ofta handlar det om ledningens bristande engagemang och specialisternas oförmåga att tydliggöra den moderna teknikens möjligheter. Ofta sker en för stor fokusering på informationssystemet och tekniken kring detta. Utbildningen satsas på hur man hanterar systemet! Anledningen till investeringen, vad man ska uppnå, glöms ofta bort!

PENG-modellen, som utvecklats med ekonomiskt stöd av NUTEK, har haft kravet att vara "chefsenkelt". Skälet är att chefer är viktiga i nyttoanalysen och chefer har ont om tid. Det måste vara enkelt att delta i processen! Vi vet att vi lyckats med detta krav!

En PENG-analys kan göras på redan gjorda investeringar, "Vad blev Nyttan?" Eller också inför en investering, "Vilken resultatförbättring ska vi uppnå med hjälp av den här satsningen?" Ofta blir det båda delarna. Analysen kan göras tidigt i förändringsprocessen, under utvecklingens gång som kontrollsteg eller som uppföljning efter genomförd förändring. Som uppföljning blir det ett utmärkt instrument för att få underlag till förbättringsåtgärder. I PENG talas om Bruttonytta och Nettonytta. Begreppen förklaras i ovanstående figur. Den är grundläggande för all Nyttoanalys


Analysen bygger på en Basmodell i 10 steg. Goda förberedelser, rätt deltagare som kan verksamheten och har kompetens att värdera nyttan samt en kompetent seminarieledare borgar för ett lyckat resultat. Dupont-diagrammet enligt nedanstående figur är ett av resultaten från analysen och utgör underlag för värderingen.

Princip för en nyttostruktur:              

skemat.jpg (10506 bytes) Etc. till nivå 5-7

Vad uppnår vi med en PENG-analys?

 • Bättre beslutsunderlag inför en investering
 • Strukturerade mål som leder till måluppfyllelse
 • Fokusering på vad som är viktigt i verksamheten
 • Bättre kravspecifikation och genomförande
 • Identifiering av kunskapsbrister i nuvarande processer
 • Kunskap om sambandet mellan Nytta och Kostnader
 • Mjuka nyttor tydliggörs
 • Insikt, samsyn och engagemang hos ansvariga
 • Kommunikation mellan Verksamhet och IT
 • En helhetssyn i förändringen
 • Ett utmärkt instrument för uppföljning

PENG-modellen har dokumenterats i boken "GÖR IT LÖNSAMT!" utgiven på Ekerlids förlag 1997.  Boken har också översatts till engelska, "MAKE IT PROFITABLE!", primärt för bolag med verksamhet utomlands.

I april 2000 gavs en reviderad PENG-bok ut med titeln "Öka Nyttan av IT". Den innehåller några justeringar i basmodellen baserat på våra erfarenheter sedan 1997. Ett 20-tal nya praktikfall från såväl offentlig som privat verksamhet redovisas.

I september 2003 kom "Öka nyttan av IT inom vården!". Den innehåller basmodellen men också 10 st praktikfall från vårdområdet.

Böckerna kan beställas här >>

För ytterligare info se www.peng.se