TJÄNSTER

I min strävan att bidra till att din verksamhet blir ännu bättre erbjuder jag bl a följande tjänster:

MÅLSTYRNING

En av de vanligaste orsakerna till att förändringsprojekt inte leder till önskade förbättringar är att förändringsmålen inte penetreras tillräckligt. Vilka huvudmål gäller och vilka delmål behövs för att uppfylla huvudmålen? Med hjälp av DuPont-tekniken analyseras målstrukturen på ett mycket överskådligt och klargörande sätt. Målkonflikter klarläggs och löses!

NYTTOANALYSER

"IT-projekt blir alltid försenade kostar dubbelt så mycket och ger dessutom inte den nytta man förväntat!" Myt eller verklighet? En sak är säker, man har inte tillräckligt med kunskap om sina investeringar. Med hjälp av PENG-modellen får du hjälp att analysera den nytta du har uppnått och den nytta du skulle kunna uppnå!

IT-STRATEGIER

Fungerar dina IT-strategier som ett stöd för verksamhetsutvecklingen? Är informations-systemen ofta ett hinder eller en naturlig del av kärnverksamheten? Med hjälp av RODER-modellens analys och genomförande steg kan du förvandla IT till en av dina viktigaste framgångsfaktorer!

PROJEKTLEDNING

Projektledning är en "konst" med många ingredienser. Förändringsmål och projektmål spelar en avgörande roll för projektframgång!

Planeringshjälpmedel, regelbunden uppföljning och en engagerad Styrgrupp är andra viktiga komponenter. Kanske ändå att det viktigaste är motiverade medarbetare både i projektet och i den organisation som ska ta mot och leva med förändringen.

"Personalen är vår viktigaste resurs!"

CHEF ATT HYRA

Ibland är det svårt att snabbt hitta en ersättare till en uppskattad och kompetent chef. Ibland kan det vara nödvändigt med speciell kompetens under en övergångstid, t ex som följd av väsentliga förändringar. Det kan behövas någon med lång erfarenhet och neutral syn på verksamhetens situation. I samtliga fall kan det vara en lösning att under en begränsad tid anlita extern kompetens!

UTBILDNING

är ett viktigt instrument för att uppnå en bättre verksamhet! Genom mångåriga uppdrag inom olika utbildningsföretag har jag fått en bred erfarenhet av att sprida olika typer av budskap. Samtidigt kan inte nog understrykas styrkan i verksamhetsspecifik och företagsanpassad utbildning inom den egna verksamheten. En stor styrka att alla i organisationen får samma budskap! En viktig faktor för framgångsrikt förändringsarbete!